Ընտրել տարին

Վլադիմիր Պետրոսյան. Ստեփան Շահումյան. նրա կյանքի պատմությունը
ՀՏԴ 93/99:323.272
ԳՄԴ 63.3 + 66.017
Պ 505
 
Երախտագիտություն եմ հայտնում Սփյուռքի ճանաչված ազգային-հասարակական գործիչ Սիմոն Տետեյանին սույն աշխատության առաջին հատորի տպագրությունը հովանավորելու համար:
 Հեղինակ
 
 
 
Աշխատանքը կատարվել է ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտի նորագույն պատմության բաժնում: 
 
 
 Խմբագիր` Բաբկեն Վարդանյան
 
Պ505
Պետրոսյան Վլադիմիր
Ստեփան Շահումյան. նրա կյանքի պատմությունը / Վ. Պետրոսյան.- Եր.:  Հեղ. հրատ., 2013 թ.: 
Հատոր 1.-  556 էջ: 
 
 
Գիրքը նվիրված է հայ ժողովրդի արժանավոր զավակ 
Ստեփան Շահումյանի կյանքին ու գործունեությանը: 
ՀՏԴ 93/99:323.272
ԳՄԴ 63.3 + 66.017
 
. Պետրոսյան Վլադիմիր, 2013
 
ISBN 978-9939-0-0924-1