ԽՍՀՄ Ժողկոմխորհրդի որոշումը արտասահմանյան հայերի հայրենադարձություն կազմակերպելու մասին:


21-10-1945   | Հայաստան  |  Իրադարձություններ

ԽՍՀՄԺողկոմխորհրդիորոշումըարտասահմանյանհայերիհայրենադարձությունկազմակերպելումասին: Լուրեր Հայաստանից եւ Սփյուռքից