ԽՍՀՄ Ժողկոմխորհրդի որոշումը արտասահմանյան հայերի հայրենադարձություն կազմակերպելու մասին:


21-10-1945   | Армения  |  

ԽՍՀՄԺողկոմխորհրդիորոշումըարտասահմանյանհայերիհայրենադարձությունկազմակերպելումասին: Новости Армении и Диаспоры - Ноян Тапан (www.nt.am)