Մ.Մաշտոցի, Պ.Ադամյանի, Ա.Շիրակացու, Խ.Աբովյանի, Մ.Սարյանի և Կոմիտասի անվան մրցանակներ են սահմանվել :


22-10-1980   | Армения  |  

Մշակույթիևգիտությանսփյուռքահայառաջադեմգործիչներինշնորհելունպատակով սահմանվել ենՄ.Մաշտոցի, Պ.Ադամյանի, Ա.Շիրակացու, Խ.Աբովյանի, Մ.ՍարյանիևԿոմիտասիանվանմրցանակներ:



Новости Армении и Диаспоры - Ноян Тапан (www.nt.am)