Տեղի կ'ունենայ ՅակոբՕշականիննուիրուած գիտաժողովի նիւթերնամփոփողժողովածուիշնորհանդէսը


Տեղի կ'ունենայ ՅակոբՕշականիննուիրուած գիտաժողովի նիւթերնամփոփողժողովածուիշնորհանդէսը

  • 19-12-2011 12:11:11   | Հայաստան  |  Նոր գրքեր

Համազգայինհայկրթականեւմշակութայինմիութեաննախաձեռնութեամբս.թ.-իդեկտեմբերի20–ինժամը` 14:00-ինԵրեւանիպետականհամալսարանիհայբանասիրութեանֆակուլտետիդահլիճում(Աբովեան52այ) տեղի կունենայ սփիւռքահայանուանիարձակագիրՅակոբՕշականիննուիրուած գիտաժողովի նիւթերնամփոփողժողովածուիշնորհանդէսը: Ժողովածուումընդգրկուածգրականագիտականուսումնասիրութիւններումնորովիվերլուծումներովգնահատւումէգրողիգրական ժառանգութիւնը, նրաարդիականնշանակութիւնը: ՆոյնօրըՀՀբարձրագոյնուսումնականհաստատութիւններիհումանիտար(ԵՊՀԲանասիրութիւն, Ժուռնալիստիկայ, ՀՊՄՀԲանասիրութիւն, Ժուռնալիստիկայ) բաժանմունքների6 լաւագոյնուսանողների, ովքերունէն բարձրառաջադիմութիւնեւգրական-ստեղծագործականձիրք, կյանձնուէնՀամազգայինիսահմանած«յակոբԿարապենցէկրթաթոշակներ: Տեղի կ'ունենայ ՅակոբՕշականիննուիրուած գիտաժողովի նիւթերնամփոփողժողովածուիշնորհանդէսը
  -   Նոր գրքեր